Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Awanic Oy

Laadittu 26.9.2019 / Päivitetty 9.10.2019

Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme keskeiset käytäntömme tietojen keräämisestä, käyttämisestä ja säilyttämisestä sekä tässä rekisterissä olevien rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteröidyillä tarkoitetaan asiakkaita sekä asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden ilmoittamia yhdyshenkilöitä.

1. Rekisterinpitäjä

Awanic Oy

Rautatienkatu 20 C 26

33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Anssi Kuosmanen

Sähköposti: tietosuojavastaava@awanic.fi

3. Rekisterin nimi

Awanic Oy:n asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Awanic Oy:n asiakkaat ja asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden ilmoittamat yhdyshenkilöt.

Yhdyshenkilöt ovat asiakasorganisaation nimeämiä henkilöitä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen perusta

Awanic Oy rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä tiedottaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen toimitus, kehittäminen ja käyttäminen
 • Sopimussuhteen mukaisten vastuiden hoito

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn / asiakasorganisaation ja Awanic Oy:n välillä
 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa muuhun Awanic Oy:n erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Awanic Oy:n henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolakiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • laskutusosoite
 • tilaushistoria

Verkkokäyttäytyminen:

 • käytetyt palvelut
 • evästeet
 • aineistojen lataukset, suoritetut kurssit
 • sivujen selaustieto
 • selaintyyppi
 • IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, palvelun käytön ja muiden (asiakaspalvelu)kontaktien yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Awanic Oy:n lukuun toimivien palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi. Verkkokoulutusten Avaimet käteen –asiakkailla rekisteröidyn tietojen säilytysaika on 5 vuotta käytön lopettamisesta, ellei muuta sovita.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla tarpeellisilla teknisillä keinoilla.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Awanic Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Awanic Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Awanic Oy:n käytössä olevissa toimitilassa, joka on lukittu ja valvottu.

11. Rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Henkilötietojen käsittelyssä Awanic Oy:n ehdottomana tavoitteena on käsitellä tietoja siten, ettei siitä aiheudu riskiä rekisteröidyille.

Riskienhallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi ja henkilöstön koulutus.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa arvioidaan riski rekisteröidylle. Mikäli arvioidaan rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille syntyvän korkea riski, ilmoitetaan loukkauksesta ensi tilassa rekisteröidylle.

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti. Mikäli rekisteröidyllä on käytössään Awanic Oy:n tarjoama sähköinen palvelukanava, voi hän päivittää omia tietojaan palvelujen mahdollistamissa rajoissa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

12.3 Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään, jos se on teknisesti mahdollista.

Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Awanic Oy ei suorita automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

12.6 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Awanic Oy:n digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

12.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

13. Yhteydenotot

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Awanic Oy:n tietosuojavastaavaan seuraavan osoitteen kautta:

Sähköposti: tietosuojavastaava@awanic.fi

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä.

Awanic Oy toteuttaa asiakkaan pyynnön, koskien rekisteröidyn oikeuksia, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Ostoskorisi on tyhjä

Toimitusehdot

Päivitetty 24.8.2020

1. Yleistä

Näitä tilausehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas tilaa Awanic Oy:ltä (myöhemmin ”Awanic”) digitaalisia palveluita. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä tilausehdot, jotta asiakas voi käyttää Awanicin tarjoamia digitaalisia palveluita.

Tilattu digitaalinen palvelu: LOVe – Lääkehoidon Osaaminen Verkossa -verkkokurssit (myöhemmin ”LOVe-verkkokurssit”) Awanic Oy:n toteuttamana Avaimet Käteen -palveluna. Avaimet käteen ­–palveluna tilattujen LOVe-verkkokurssien käyttöoikeus on voimassa 180 vuorokautta käyttäjän ensimmäisestä kirjautumiskerrasta LOVe-verkkokurssille. LOVe-verkkokursseja käytetään henkilökohtaisilla tunnuksilla.

Palveluntarjoaja ja yhteystiedot: Palvelun tarjoaa Awanic. Yhteystiedot: Posti- ja käyntiosoite Rautatienkatu 20 C 26 33100 Tampere. Sähköpostiosoite love@awanic.fi. Puhelinnumero 010 2195 704 (arkisin 9:00-16:00).

Digitaalisen palvelun hinta: Avaimet käteen -palveluna LOVe-verkkokurssien hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon. Hinnasto on nähtävissä palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://laakeosaaminen.fi/#hinnasto.

Digitaalisen palvelun asiakastuki: Asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen puhelimitse tai sähköpostitse. Sähköpostiosoite lovetuki@awanic.fi. Puhelinnumero 010 2195 704 (arkisin 9:00-16:00).

LOVe -verkkokursseilla asiakas voi tilatuilla tunnuksilla opiskella kurssimateriaalia itsenäisesti sekä suorittaa LOVe-verkkokurssien tenttejä valvotusti.

Avaimet käteen -palvelu on Awanicin ylläpitämä ja tarjoama verkkokoulutuspalvelu, jossa LOVe-verkkokurssit ovat asiakkaan käytössä tunnusten voimassaoloaikana. Tunnus LOVe-verkkokurssille on voimassa 180 vuorokautta lukien ensimmäisestä kirjautumisesta LOVe-verkkokurssille.

Tilaajalla tarkoitetaan asiakasta, joka tilaa verkkokaupasta LOVe-verkkokursseja Avaimet käteen -palveluna itselleen tai toisille osallistujille.

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Awanicin ja sen asiakkaiden välisessä kauppasuhteessa. Awanicilla on oikeus päivittää toimitusehtoja ilman ennakkoilmoitusta. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia toimitusehtoja. Toimitusehdot ovat näkyvissä www.laakeosaaminen.fi -verkkosivustolla sekä tilausvahvistuksessa.

Avaimet käteen -palvelussa LOVe-verkkokurssien tilaaja vakuuttaa tilauksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi. LOVe-verkkokurssien suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty.

2. Tilauksen peruutusoikeus

Digitaalisen palvelun peruuttamisoikeus koskee Avaimet käteen -palveluna tilattujen LOVe-verkkokurssien käyttöoikeuksia. Tilaajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta. Tilauksen toimittamisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen toimittamista osallistujalle sekä toimitusvahvistuksen toimittamista tilaajalle. Tilaajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön toimittaminen on sähköisesti aloitettu tilaajan suostumuksella ennen peruuttamisajan päättymistä ja tilaajalle on ilmoitettu peruuttamisoikeuden puuttumisesta. Digitaalisen sisällön toimittaminen alkaa, kun osallistuja kirjautuu ensimmäisen kerran oppimisalustalle. 

Peruutusilmoitus tulee tehdä kirjallisesti Awanicin asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen lovetuki@awanic.fi.

3. Vaihto-oikeus

Tilaajalla on vaihto-oikeus tilauksiinsa seuraavien ehtojen mukaisesti: 

Tilattu käyttöoikeus LOVe-verkkokurssiin voidaan vaihtaa toisen LOVe-verkkokurssin käyttöoikeuteen 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.

Tilatun LOVe-verkkokurssin käyttöoikeus voidaan vaihtaa toiselle osallistujalle 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.

Vaihto-oikeus päättyy yllä mainituista ehdoista poiketen välittömästi, jos osallistuja aloittaa LOVe-verkkokurssin tentin suorittamisen.

Jos asiakkaalla on tarve siirtää käyttöoikeus toiseen LOVe-verkkokurssiin tai toiselle osallistujalle, asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen. Awanic ohjeistaa asiakasta käyttöoikeuden siirtoon liittyvissä käytännöissä.

4. Palvelun toimittaminen

Awanic toimittaa käyttäjätunnuksen osallistujalle tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Jokaisella osallistujalla on oltava oma sähköpostiosoite, johon käyttäjätunnus toimitetaan. Awanic vastaa käyttäjätunnuksen lähettämisestä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja vastaa ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden toiminnasta. Awanic pyrkii toimittamaan tilatun palvelun viimeistään kahden arkipäivän päästä tilauksesta.

5. Palvelun käyttö ja käyttöoikeudet materiaaliin

Tilattuja LOVe-verkkokursseja voi opiskella ja tenttiä tilatulla tunnuksella 180 vuorokautta käytön aloituksesta lukien. Asiakas tarvitsee palvelun käyttämiseen sähköpostiosoitteen, internet-yhteyden sekä internet-selaimen. Palvelu toimii nykyaikaisilla selaimilla, kuten esimerkiksi Google Chromella ja Mozilla Firefoxilla. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta asiakkaalla käytössä olevan laitteen ja LOVe-verkkokurssien yhteensopimattomuusongelmista. Asiakas voi tiedustella tarkempia tietoja yhteensopivuusvaatimuksista Awanicin asiakastuesta.

Mikäli palvelun käytössä ilmenee ongelmia, asiakas voi olla yhteydessä Awanicin asiakastukeen. Awanic tekee ajoittain huoltotoimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa hetkittäisiä käyttökatkoja palveluun. Jos Awanicin huoltotoimenpiteistä johtuva palvelun käyttökatko aiheuttaa asiakkaalle haittaa, voidaan asiakkaan käyttöoikeutta LOVe-verkkokurssilla jatkaa käyttökatkon keston verran. Awanic ei vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista käyttökatkoista.

LOVe-verkkokurssien materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssien osallistujien henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kopioiminen, levittäminen tai muu jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Awanicilla on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätunnus, mikäli käyttäjätunnuksella havaitaan väärinkäytöksiä.

6. Laskutus

Tilaajan on ilmoitettava laskutus- tai maksutiedot tilauksen yhteydessä. Tilaaja vastaa ilmoittamiensa laskutustietojen oikeellisuudesta. Awanic pidättää oikeuden keskeyttää asiakkaalta LOVe-verkkokurssien käyttöoikeuden, mikäli asiakkaan ilmoittamat laskutustiedot ovat virheelliset tai asiakas ei maksa Awanicin lähettämää laskua tilauksesta.